Egenskaper och fördelar

Cellulosaull som värmeisoleringsmaterial har använts i över 70 år och togs först i bruk i Nordamerika. Idag har cellulosaull vunnit stor popularitet även i Europa. I Finland är cellulosaull den mest populära lösullsisoleringen. Nedan ger vi en översikt över egenskaperna av cellulosaull Werrowool som gör produkten till ett utmärkt värmeisoleringsmaterial.

Värmeisolerande

Cellulosaullens värmeisoleringsegenskaper är bättre än hos konkurrerande material. Värmeisolering mäts i form av värmekonduktivitet (lambda – λ). Värmekonduktiviteten visar hur mycket värme går genom ett 1 meter tjockt homogent ämne med yta på 1 kvadratmeter inom 1 timme om temperaturskillnaden mellan materialets sidor är 1 grad. Ju lägre värdet är desto bättre är värmeisoleringsmaterialet. Werrowool-cellulosaullen har värmekonduktivitet (λ-värde) på 0,039 W/mK. Resultatet har mätts av ett oberoende laboratorium. Resultatet är bättre än hos konkurrerande produkter (0,042 W/mK för lös glasull och 0,045 W/mK för lös stenull).

Medan lambda-värdet fungerar som en materialspecifik indikator karaktäriserar U-värdet (klimatskalets värmekonduktivitet) konstruktionen som helhet. U-värdet visar värmeförlust genom konstruktionens (ytterväggens) ytenhet. Vid beräkningen används R-värdet som uttrycker materialets värmemotstånd. Det är viktigt för projektörer att ta hänsyn till U-värdet, det hjälper att välja material och skikttjocklekar.

Cellulosaullens goda värmeisoleringsegenskaper bygger på att materialet är framställt av returpapper med cellulosafibrer som råvara. Cellulosafibrer har lämplig porositet och en hög andel av orörlig luft mellan fibrer.

Även cellulosaullens luftflödesmotstånd är bättre än hos konkurrerande produkter för lösullsisolering vilket minskar luftkonvektion i byggnadens konstruktioner och bidrar således till värmeisolering av byggnaden: 

  • värdet är 5 kPa s/m2 hos vindbjälklag, mellanbjälklag och golv med materialdensitet på 35 kg/kubikmeter.
  • värdet är 10 kPa s/m2 hos lutande innertak med materialdensitet på 50 kg/kubikmeter
  • värdet är 37 kPa s/m2 hos torrsprutad vägg med materialdensitet på 65 kg/kubikmeter

Fuktreglerande och luftgenomsläpplig

En av fördelarna med cellulosaull är att den kan absorbera fukt och frigöra den igen med tiden. Värmeisolering av mineralmaterial saknar denna förmåga. Cellulosaullens luftgenomsläpplighet gör att ingen ångspärr behövs vid värmeisolering. Utan ångspärr kan byggnaden andas, inomhusklimatet blir bättre och risken för skador pga kondensvatten undviks. Luftgenomsläpplighet och inomhusklimat är särskilt viktiga i områden där det förekommer förhöjda nivåer av radon (en giftig, hälsoskadlig gas som kommer upp ur jorden). (Områden med radonrisk i Estland kan ses här.)

Dessutom håller cellulosaull byggnadens konstruktioner torra under fuktiga årstider vilket minskar risken för köldbryggor och ökar konstruktionernas livslängd.

Allergifri

Eftersom cellulosaull är framställd av ett naturligt material (returpapper dvs återvunna träfibrer) är den lämplig för användning vid byggnader där människor med olika allergier ofta vistas. Cellulosaull är särskilt lämplig för värmeisolering av offentliga byggnader såsom förskolor, skolor, vårdhem osv. En del människor tror att borföreningarna i cellulosaull är farliga för hälsan. Det finns emellertid inget vetenskapligt bevis för detta. Borföreningar används även ofta i skönhetsprodukter och olika föremål som dagligen omger oss (t ex produkter av glasfiberplast och LCD-TV-apparater). Werrowool-cellulosaullen tillverkas enligt ett specialrecept där en del av borföreningarna ersätts med aluminiumföreningar. Detta möjliggör att behålla eller till och med förbättra materialets samtliga egenskaper (t ex brandmotstånd och motstånd mot skadedjur) och ger samtidigt extra trygghet åt dem som av något skäl anser att borföreningar är skadliga.

Miljövänlig och tillverkad i Estland

Cellulosaull framställs till upp till 90% av returpapper och bidrar således betydligt till ökad återvinning i det ekonomiska kretsloppet. För övrigt är även cellulosaull återvinningsbar – vid behov kan materialet samlas upp från byggnadens konstruktioner och återanvändas som värmeisoleringsmaterial.

Werrowool-cellulosaullen tillverkas i Estland, oftast av returpapper från Estland eller Lettland. Därför har tillverkningsprocessen för cellulosaull ett mindre ekologiskt fotavtryck än flera konkurrerande produkter. Vi använder modern teknologi i tillverkningsprocessen och samarbetar med olika internationella partners för att ta del av den senaste informationen som kan användas för produktutveckling. Vår produktionsverksamhet följer gällande kvalitetsstandarder noggrant vilket även intygas av vårt ISO 9001:2008-certifikatet för vårt ledningssystem (våra certifikat kan ses här).

Förpackningen av Werrowool-cellulosaullen är av kraftpapper och kan också återvinnas. Våra större kunder återlämnar förpackningarna direkt till fabriken och vi använder dem vid tillverkning av cellulosaull.

Fabriken av Werrowool ligger i Võru län i södra Estland - så bidrar vi till företagsutveckling utanför större tätorter. Vid sidan av produktionsverksamheten ger vi även vårt bidrag till samhälleliga aktiviteter. Läs mer om detta här.

Brandmotstånd

Werrowool-cellulosaullen klassas som B-s1, d0 (Euroklass) enligt brandprov utförda av TÜV Eesti OÜ. Detta betyder att värmespridning i materialet är långsam och begränsad om materialet utsätts för mindre flammor (flamhöjd 20 mm) och termisk påverkan under en längre tid. Resultatet har mätts av ett oberoende laboratorium och provningsrapporten kan ses här.

För ökat brandmotstånd innehåller cellulosaull bor- och aluminiumsalter som utgör upp till 15% av produkten. Brandprov utförs kontinuerligt vid tillverkning av Werrowool. Vi har den nödvändiga utrustningen på vår produktionsanläggning.

Många konkurrerande glasullsprodukter för lösullsisolering klassas i kategori A (obrännbar). Men tyvärr smälter de pga hetta vilket i sin tur underlättar spridning av brand i konstruktioner. Brandmotståndet av cellulosaull har testats i många brandprov. I videon nedan kan Du se en intressant översikt över brandegenskaper av cellulosaull, glasull och oisolerad byggnad.

Skadedjursfri

Borföreningarna i cellulosaull håller gnagare borta från värmeisoleringsskiktet. Borföreningar är även effektiva mot mögel och olika svamporganismer. Detta är särskilt viktigt vid eventuell vattenolycka i byggnaden. Cellulosaull är ett luftgenomsläppligt material som torkar med tiden och behåller sina värmeisoleringsegenskaper. Samtidigt skyddar borföreningarna materialet mot mögel och svamp.

Ljuddämpande

Werrowool-cellulosaullen har utmärkt ljuddämpningsförmåga tack vare materialets flagiga struktur. Resultatet blir betydligt ökad ljuddämpning i både ytter- och innerväggar.

Kostnadseffektiv

Werrowool-cellulosaullen är kostnadseffektiv pga följande:

  • Lös cellulosaull kan installeras snabbare, lufttätare och billigare än vanliga ullmaterial i rulle eller i skivor.
  • Ingen ångspärr (extra material- och tidsåtgång) behövs vid installation av lös cellulosaull, förutsatt att det redan har planerats i projekteringsetappen.
  • Cellulosaullens värmeisoleringsförmåga är något större jämfört med lös glas- och stenull vilket ger extra besparing i längre sikt.
  • OBS! Priset på den lösa cellulosaullen Werrowool är mycket förmånligt jämfört med konkurrerande lösa glasulls- och stenullsprodukter, förutsatt att man jämför offerter baserade på materialdensiteter enligt tillverkarnas krav. Varför är det absolut viktigt att observera densitet enligt tillverkarens krav? Det händer nämligen att vissa oärliga agenter/installatörer av lösullsisolering brukar spruta mindre material och mer luft i ullskiktet för att uppnå en skenbart lägre kostnad. Detta resulterar i ett isoleringsskikt som snart faller ihop och har en löjligt låg värmeisoleringsförmåga. Vi som tillverkare tar risken för sådan fusk på allvar, därför samarbetar vi med ett litet antal långvariga installationspartners som vi anförtror kundernas välbefinnande till. Och om någon installationspartner skulle upphöra sin verksamhet kommer vi att själv uppfylla garantiansvaret gentemot kunden!
  • Eftersom Werrowool-cellulosaullen tillverkas i Estland innebär den även en betydlig besparing för lokala kunder pga lägre transportkostnader för materialet.